Yrityskaupan kulku

Yrityskauppa prosessina

Ylläoleva kaavio kuvaa yrityskauppaa prosessina muissa kuin aivan pienissä yrityksissä tilanteissa, joissa myyjällä ei ole ostajaa tiedossa. Jos yritys on pieni, kaikkia vaiheita ei käydä läpi aivan tässä esitetyn tavoin. Vaiheet ovat kuitenkin olemassa, itse työskentely on erilaista. Yksikään yrityskauppa ja sen kulku ei ole toisensa kopio.

Myyjän kohdalla yrityskauppaa edeltää usein pitkä harkinta siitä, mitä yritykselle pitäisi tehdä. Kun on päädytty myymään yritys, seuraa luonnollisesti kysymys hinnasta. Ellei myyyjällä jo ole yrityksen taloudelliseen asemaan perustuvaa näkemystä sen arvosta, yrityksen arvonmääritys on paikallaan. Usein on myös tarpeen kotiuttaa yrityksestä sinne kertynyttä jakamatonta voittoa. Tässä on käytettävissä erilaisia tapoja yhtiön omien osakkeiden ostosta aina yrityksen jakamisesta kahteen tai useampaan yritykseen - tosin mahdolliset veroseuraamukset eri vaihtoehdoissa on huomioitava.

Yritystä ostavalle taholle tilanne on tältä osin yleensä aluksi helpompi: sillä on strategiaansa pohjautuen selkeä käsitys siitä mitä se haluaa markkinoilla saavuttaa. Yksi tapa voi olla hankkia kokonaisuuteen sopivan yritys. Mikäli ulkopuolista rahoitusta tarvitaan paljon, rahoittajan vakuusvaatimusten takia voidaan joutua käyttämään apuyhtiötä, jonne kohdeyhtiö ostetaan.

Oli kyseessä yrityksen ostaminen tai sen myyminen, on selvitettävä markkinoiden tila. Mahdolliset keskustelukumppanit on kartoitettava, jotta tiedetään kenen kanssa keskusteluja kannattaa käydä. Usein juuri tämä vaihe on se, jossa kaivataan ulkopuolista asiantuntijaa: yrityskauppa-aikeiden salassapito voi olla kohdeyrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeää. Ulkopuolisen tahon käyttäminen ei johda jälkiä heti kohdeyritykseen.

Myyntitilanteessa mahdollisten ostajien kartoitus tehdään toisinaan käytettäen apuna myyntiesitettä, johon kerätään jo julkisesti saatavilla olevaa tietoa yrityksestä, erityisesti sen taloudesta. Esitteessä ei välttämättä kerrota yrityksen nimeä, eikä se useinkaan ole muutamaa powerpoint-kuvaa erikoisempi. Esitteen tehtävä on helpottaa keskustelua siinä vaiheessa kun ostajakandidaattia vasta etsitään, ilman että on paljastetaan turhan paljon, vain olennainen. Esite myös kantautuu välikäsien kautta kauemmas kuin pelkkä sana.

Kun keskusteluissa on löydetty mahdollinen ostaja, tämä tarvitsee tietoja arvioidakseen kohdeyrityksen taloudellista tulevaisuutta, sekä laskee eri menetelmillä omaa arviotaan yrityksen arvosta ja sopivasta kauppahinnasta. Yleensä tältä pohjalta ratkeaa, jatketaanko keskusteluja tämän tahon kanssa vai ei. Tilanteesta riippuen nämä tiedot annetaan joskus vasta salassapitosopimuksen solmimisen jälkeen.

Jos ostajaehdokas kiinnostuu kohdeyrityksestä, seuraa yleensä salassapitosopimus, sen (non-disclosure agreement eli NDA) neuvotteleminen ja allekirjoitus. Tämä on tärkeä vaihe osapuolten välisen luottamuksen rakentamisen kannalta. Tähän vaiheeseen kytketään usein keskustelut ostajan yksinoikeudesta kaupan kohteesta neuvottelemiseen.

Salassapitosopimuksen jälkeen ostaja yleensä pyytää lisää tietoa yrityksestä voidakseen tehdä tarkemmat laskelmat yrityksen arvosta, sekä pohtiakseen yrityksen tilaa ja harkitakseen sen toiminnan sovittamista omaan toimintaansa. Jos arviot ovat myönteisiä, edetään tarjoukseen. Yksi tapa tehdä tarjous on ns. letter of intent, jossa ostaja hinnan lisäksi määrittelee ne keskeiset ehdot, jotka se haluaa varsinaiseen kauppasopimukseen. Aina tällaista ei tehdä, vaan edetään neuvottelemaan kaupan ehdoista suoraan. Myyjän ei kannata vielä tässä vaiheessa uskoa hinnan olevan lopullinen, erityisesti kansainvälisissa kaupoissa nyt on usein vasta määritelty ostajan enimmäishinta, joka maksetaan jos kaupan kohde on täydellinen. Jatkossa kyse on myyjän neuvottelutaidosta.

Hintakeskustelujen jälkeen on vuorossa yrityksen tarkastaminen eli due diligence. Tässä vaiheessa ostaja haluaa mahdollisimman paljon tietoa kohdeyrityksestä, ja haluaa käydä läpi yrityksen kirjanpidon ja sopimukset mahdollisimman tarkkaan muodostaakseen käsityksen yrityksen todellisesta tilasta. Myyjän on syytä varautua lukuisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin kiusaantumiseen saakka.

Sopimus voi olla yksinkertainen, mutta yleensä vähänkään suuremmissa yrityskaupoissa se on työläiden neuvottelujen tulos. Ostaja yleensä esittää tärkeimmät löydöksensä ja myyjälle epämiellyttävät seikat varsinaisissa sopimusneuvotteluissa. Tällöin on tavallista, että ostaja haluaa saada myyjän kantamaan riskin kaikista hiemankaan kohdeyrityksen taloudelliseen tulokseen vaikuttavista seikoista. Näiden ja muiden ennalta arvaamattomien riskien takia yrityskaupat myös sovitaan maksettavaksi useammassa erässä. Usein kaupanteon yhteydessä maksetaan käsiraha, ja loput vasta sovitun määräajan kulumisen jälkeen, mahdollisesti oikaistuina sellaisilla erillä joista myyjä on sopinut kantavansa vastuun.

Sopimusneuvottelujen jälkeen yrityskauppa voi joutua joko viranomaisten tai jomman kumman osapuolen hallituksen/ylemmän tahon hyväksyttäväksi ennen kaupan lopullista päättämistä.

Kun hyväksynnät on saatu, suoritetaan kaupan päättäminen, ts. kaupan kohde luovutetaan ostajalle ja tämä puolestaan maksaa myyjälle sovitun mukaisesti. Usein kaupan kohteen henkilökunnalle kerrotaan asiasta vasta tässä vaiheessa. Yhteistoimintalain vaatimukset on tietysti otettava huomioon harkittaessa milloin keskustelu henkilökunnan kanssa avataan.

Loppukauppahinnan maksaminen tapahtuu usein vasta myöhemmin. Tähän on monta syytä: due diligence -vaiheessa mahdollisesti löytyneiden riskien kohdalla nähdään toteutuvatko ne, ja yrityksen tilanne on selvinnyt ostajalle hänen saatua se haltuunsa. Ostajalle voi olla helpompi saada rahoitus yrityskauppaan, mikäli hän voi jakaa maksamisen pidemmälle ajalle. Usein ostaja joutuu kyllä maksamaan kauppahinnan jo kaupan päättämisen yhteydessä, mutta loppu kauppahinta talletetaan ns. escrow -järjestelyin pankkiin tai pienemmissä kaupoissa lakimiehen asiakasvarojen tilille, josta se maksetaan myyjälle järjestelyn yhteydessä sovituin ehdoin. Tarkoituksena on varmistaa, että myyjä saa kauppahinnan, mutta että kauppahintaan voidaan myös tehdä tarpeelliseksi osottautuvat oikaisut sen mukaan kun niistä on sovittu.

--

Andoms Lakiasiat Oy toimii koko Etelä-Suomessa, vaikka käytännön syistä keskeisimmäksi toimialueeksi on muodostunut Uusimaa. Asiakkaita on Uudellamaalla seuraavissa kunnissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula.

Yritysten lakiasioissa emme rajoita toimialuettamme. Yrityskaupoissa ja sopimusasioissa olemme toimineet myös ulkomaisten tahojen kanssa hyvällä menestyksellä.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017