Perinnönjako

Perinnönjako on viimeinen perittävän kuoleman jälkeen suoritettavista toimenpiteistä, ja loppuun tehtynä perinnönjako lakkauttaa kuolinpesän. Perinnönjakoa edeltävät perunkirjoitus ja pesänselvitys. Kun kuolinpesä on selvitetty, jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia sen jakoa.

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan, ja perilliset sekä yleistestamentisaajat saavat heille kullekin kuuluvan osan omaisuudesta. Ennen perinnönjakoa on toimitettava kuolinpesän ositus, jos vainaja oli kuolinhetkellään naimisissa ja puolisoilla ei ollut avio-oikeuden täydellisesti poissulkevaa avioehtoa. Osituksessa omaisuus jaetaan puoliksi kuolinpesän ja lesken kesken siten, että enemmän omaisuutta omistava suorittaa oman omaisuutensa ja vähemmän omistaneen omaisuuden välisen eron tasinkona toiselle. Lesken ei kuitenkaan tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesään, vaan hän voi kieltäytyä tästä. Jos puolisoilla oli täydellinen avioehto, suoritetaan vain omaisuuden erittely, eikä tasinkoa suoriteta.

Perinnönjako voidaan tehdä vasta kun vainajan ja kuolinpesän velat on maksettu. Jos pesä jaetaan ennen velkojen maksua, seurauksena on pesänosakkaiden henkilökohtainen vastuu veloista koko omaisuudellaan.

Perinnönjako voidaan tehdä tarvittaessa osissa, mutta silloinkin on noudatettava perinnönjakokirjan muotomääräyksiä. Osittainen perinnönjako edellyttää kaikkien kuolinpesän osakkaiden hyväksyntää.

Perinnönjako voidaan toteuttaa joko sopimalla siitä osakkaiden kesken tai hakemalla käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Perintökaaren järjestelmässä sopimusjako on ensisijainen lähtökohta. Vaikka perinnönjako tehtäisiinkin sopimusjakona, on järkevää käyttää lakimiestä perinnönjakokirjan (joka on sopimus perinnönjaosta) tekemiseen, erityisesti jos jaettavaan omaisuuteen kuuluu kiinteistö tai kuolinpesä jaetaan vasta lesken jälkeen.

Perinnönjako pesänjakajan toimesta

Joskus perintöä ei saada jaettua niin, että kaikki hyväksyvät jaon ja allekirjoittavat jakokirjan. Tällöin joudutaan turvautumaan pesänjakajaan. Pesänjakaja voidaan tarvita myös silloin, kun jollakin kuolinpesän osakkaalla on velkoja ulosotossa, eikä ulosottomies anna lupaa sopia perinnönjaosta.

Oikeus hakea pesänjakajan määräämistä perinnönjakoa varten on paitsi pesän osakkailla, myös perintökaaren mukaiseen avustukseen oikeutetulla henkilöllä ja eloonjääneellä puolisolla, jos hän on perillisasemassa. Puolisolla on oikeus hakea pesänjakajaa pelkkää ositusta varten, joskin tämä on harvinaista. Jos kuolinpesässä on ollut pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija, joka ei ole osakas, tämä on ilman käräjäoikeuden määrystäkin oikeutettu toimimaan pesänjakajana, jos osakkaat pyytävät häntä toimittamaan jaon eikä toista ole pesänjakajaksi määrätty.

Pesänjakajaksi määrätään säännönmukaisesti lakimies. Vaikka kuolinpesässä olisi ollut tuomioistumen määräämä pesänselvittäjä, hänellä ei ole suoraan pesänselvittäjäasemansa nojalla toimivaltaa suorittaa pesänjakoa.

Pesänjakajan on koetettava saada pesän osakkaat sopimaan jaosta. Mikäli perilliset pääsevät sopimukseen pesänjaosta, pesänjakaja noudattaa sopimusta. Muuten pesänjakaja jakaa omaisuuden siten, että jokaiselle annetaan osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Yleensä pyritään kuitenkin välttämään yhteisomistussuhteiden syntymistä, sillä niiden purkaminen edellyttää yhteisen omaisuuden myyntiä. Jos pesää ei voida muuten jakaa, pesänjakaja myy pesän omaisuuden ja jakaa rahavarat perillisille.

Perinnönjaon muotomääräys

Perinnönjaolle on muotomääräyksensä, kuten testamentillekin. Perinnönjako on tehtävä kirjallisesti, ja jakokirja on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Jos pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, ei osakkaiden allekirjoituksia tarvita, vaan ne korvaa pesänjakajan allekirjoitus.

Perinnönjaosta laadittu jakokirja osoittaa omaisuuden omistusoikeuden siirtymisen. Käytännössä sen lisäksi tarvitaan usein myös perukirjaa sukuselvityksineen tai vahvistettua osakasluetteloa, jotta voidaan varmistua perinnönjaon oikeellisuudesta.

Jos tarvitset apua perinnönjaossa, ota yhteyttä.

--

Olemme tehneet suuren määrän perinnönjakoja, niin sopimusjakoja kuolinpesän osakkaita avustaen kuin pesänjakajana tuomioistuimen määräyksellä.

Andoms Lakiasiat Oy toimii koko Etelä-Suomessa, vaikka käytännön syistä keskeisimmäksi toimialueeksi on muodostunut Uusimaa. Asiakkaita on Uudellamaalla seuraavissa kunnissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula.

Yritysten lakiasioissa emme rajoita toimialuettamme. Yrityskaupoissa ja sopimusasioissa olemme toimineet myös ulkomaisten tahojen kanssa hyvällä menestyksellä.

Puhelin 040 586 7005

Neidonkalliontie 22, 02400 Kirkkonummi

Andomsin verkkosivut on tarkoitettu vain informaatioksi. Sivuilla esitettyyn ei pidä luottaa oikeudellisena tai liikkeenjohdollisena neuvona eikä sivuja pidä käyttää päätösten tai toimien perusteena. Neuvomme ja avustamme mielellämme ratkaisujen tekemisessä riittävän tietoaineiston pohjalta.© Andoms Lakiasiat Oy 2017