Tietosuojasta

Andoms Lakiasiat Oy:n henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Andoms Lakiasiat Oy, Neidonkalliontie 22, Kirkkonummi, Y-tunnus 2712475-6.

Evästeistä

Sivuston käyttämistä evästeistä kerrotaan enemmän evästeitä koskevilla sivulla.

Käsittelyn kohteena olevat tiedot

Andoms Lakiasiat Oy käsittelee seuraavia tietoja: (i) asiakkaan yksilöinti-, laskutus- ja yhteystiedot, (ii) toimeksiantoon liittyvät toimeksiantajan oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi tarpeelliset sekä tähän liittyvät muun osallisen tarpeelliset tiedot, (iii) lakiin perustuvat tuntemistiedot (mm. laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä), (iv) sähköpostitse tapahtuneiden yhteydenottojen sisältämät tiedot, (v) tietoliikenteen (lähinnä internetsivujen) lokitiedot ja verkkosivujen kävijätietojen analytiikka, silloin kun sitä kerätään verkkosivujen kehittämisen yhteydessä suoraan yhtiölle. Andoms Lakiasiat Oy:n verkkosivuilla käynneistä ei kerry Andoms Lakiasiat Oy:lle henkilötietoja, mutta henkilötietoja saattaa kertyä sivuston analytiikan palveluntarjoajalle (Google). Sivuston kävijöitä ei seurata tällä analytiikalla kuin ajoittain.

Joitakin henkilötietoja saamme julkisista rekistereistä (kuten maanmittauslaitoksen rekisterit, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit) ja yksityisesti pidettävistä rekistereistä (kuten luottotietorekisterit).

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaan toimeksiantoon liittyvä toimeksiantajan oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttaminen, sekä tähän liittyen laskutus ja laskusaatavien perintä sekä muu sopimuksiin ja lakimääräisiin velvollisuuksiin liittyvien tehtävien toteuttaminen. Andoms Lakiasiat Oy voi lähettää rekisteröidyille markkinointi-informaatiota mm. palveluistaan ja lainmuutoksista.

Tietojen käsittelyn paikka ja tietojen siirto toiseen maahan

Käsittely voi tapahtua sellaisilla teknisillä laitteilla ja sellaisia ohjelmistoja käyttämällä, jotka ovat kolmannen osapuolen hallinnassa, Andoms Lakiasiat Oy:n ja tämän kolmannen osapuolen solmimien sopimusten perusteella, ja tämä kolmas osapuoli voi sijaita Euroopan talousalueella (”ETA”) tai muussa maassa, jossa tietosuojan taso on EU:n hyväksymä, tai joka on antanut riittävän tietosuojaa koskevan vakuutuksen, tai jossa Andoms Lakiasiat Oy voi kontrolloida tietojen käsittelyä (esimerkiksi tallentaminen pilvipalveluun).

Käsittely voi tapahtua muussa kuin siinä maassa, josta tiedot ovat peräisin ja sisältää yhden tai useamman rajat ylittävän siirron kolmanteen maahan. Tietoja siirretään vain maihin, joiden tietosuojan taso on EU:n hyväksymä, jotka ovat antaneet riittävän tietosuojaa koskevan vakuutuksen, tai joissa Andoms Lakiasiat Oy voi kontrolloida tietojen käsittelyä (esimerkiksi tallentaminen pilvipalveluun).

Tällä hetkellä Andoms Lakiasiat Oy käyttää Sveitsissä sijaitsevaa DSwiss AG:n palvelua tietojen suojaamisessa. (DSwiss AG, Badenerstrasse 329, CH-8003 Zurich, Switzerland, +41 (0)44 515 11 11). EU:n komission päätöksen mukaan Sveitsin tietosuojan taso vastaa EU:n vaatimuksia.

Tietojen luovuttaminen

Andoms Lakiasiat Oy ei luovuta rekisteröityjä koskevia tietoja kolmansille kuin rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, tai kun tietoja vaaditaan lakiin perustuen toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä. Andoms Lakiasiat Oy ilmoittaa rekisteröidylle sen tahon nimen ja yhteystiedot jolle henkilötietoja luovutetaan, kun ensimmäinen tällainen tietoluovutus on tapahtunut.

Tietojen säilyttäminen ja käsittelyn aika

Lähtökohtaisesti Andoms Lakiasiat Oy ei säilytä tietoja, aineistoa tai asiakirjoja asiakkaan tai muun rekisteröidyn lukuun ilman eri sopimusta. Vaikka toimeksianto päättyisikin, Andoms Lakiasiat Oy voi säilyttää tärkeinä pitämänsä tiedot toimeksiannon päättymisen jälkeenkin. Kriteerinä säilyttämistarvetta arvioitaessa pidetään tiedon tai aineiston mahdollista tai todennäköistä tarvetta rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamisen tai täyttämisen tai tähän tarvittavan näytön kannalta. Tietoja ja aineistoja, joita ei enää pidetä tärkeinä, tuhotaan. Andoms Lakiasiat Oy suorittaa aineiston arvionnin säännönmukaisesti kahdesti vuodessa.

Osa tiedoista on luonteeltaan sellaisia, että Andoms Lakiasiat Oy:llä saattaa olla velvollisuus tietojen säilyttämiseen määräajan, kuten tietoliikenteen lokitiedot. Määräaika voi vaihdella velvollisuuden luonteesta johtuen, eikä siksi säännönmukaista tietojen käsittelyn määräaikaa voida tässä ilmoittaa. Tähän ryhmään kuuluvan aineiston Andoms Lakiasiat Oy säilyttää ja arkistoi suojattuna, mukaan lukien sen laatimat ja sille toimitetut asiakirjat.

Andoms Lakiasiat Oy arkistoi ja säilyttää toimeksiannon toteuttamisen yhteydessä syntyvän säilytettävän aineiston sähköisesti, lukuunottamatta aineistoa joka on todistusvoimansa takia säilytettävä alkuperäiskappaleina. Alkuperäiskappaleet säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöä, jonka tietoja käsitellään, kutsutaan jäljempänä rekisteröidyksi, kuten Euroopan Unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679).

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja pyytää Andoms Lakiasiat Oy:tä korjaamaan henkilötietojen virheet tai pyytää henkilötietojen poistamista (eli tulla unohdetuksi) viipymättä, ja Andoms Lakiasiat Oy:llä on velvollisuus antaa rekisteröidylle häntä koskevat tiedot ja poistaa henkilötiedot viipymättä, mikäli tiedot eivät ole enää välttämättömiä tarkoitukseen, johon niitä käsiteltiin, tai kun rekisteröity ilmoittaa meille kirjallisesti, että rekisteröity poistaa antamansa suostumuksen.

Kaikissa tapauksissa tietoja ei voida poistaa, jos ne liittyvät toisen rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseen tai täyttämiseen tai ovat tarpeellisia tähän tarvittavan näytön kannalta.

Jos rekisteröity asuu EU:n alueella, rekisteröidyllä on myös oikeus jättää valitus asuinmaansa valvontaviranomaiselle, jos katsoo tämän tarpeelliseksi.

Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ilmoittamalla tästä Andoms Lakiasiat Oy:lle kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus paitsi peruuttaa suostumus, myös rajoittaa sitä lain tarkoittamissa tilanteissa kun (a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.)

Rekisteröidyllä myös oikeus vaatia tietojensa poistamista, eli oikeus tulla unohdetuksi. Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittelylle on perusteltu syy, esimerkiksi vaatimuksen esittäminen jonka toteuttaminen voisi vaarantua tietojen poistamisen takia.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot ja saada pääsy henkilötietoihinsa sekä saada jäljennös häntä koskevista käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tieto tietojen siirtämisestä kolmansiin (ETA-alueen ulkopuolisiin) maihin. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää itseään koskevat tiedot valitsemallensa toiselle rekisterinpitäjälle.

Andoms Lakiasiat Oy ilmoittaa rekisteröidylle viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön saapumisesta miten se täyttää pyynnön.

Jos rekisteröity ei ole antanut suostumusta tai on peruuttanut sen tai rajoittanut suostumustaan, tämä voi vaikuttaa rekisteröidyn mahdollisuuksiin oikeuksien toteuttamiseksi tai velvollisuuksien täyttämiseksi. Seurauksien tarkempi yksilöinti ei asioiden monitahoisuuden vuoksi ole mahdollista.

Henkilötietojen käsittelyn lainsäädäntö

Andoms Lakiasiat Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) sekä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröity voi saada yksityiskohtaisia tietoja tietojen käsittelystä ja siitä, kuinka voi käyttää lakisääteisiä oikeuksiaan rekisteröitynä ottamalla meihin yhteyttä rekisterinpitäjän osoitteeseen, joka on mainittu sivun alussa.